Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna” na dzień 15 czerwca 2021 roku

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 15 czerwca 2021 roku (wtorek), o godz. 11.00, przy ulicy Bułgarskiej numer 17, [Stadion Miejski w Poznaniu; IV Trybuna, Showroom Amica – wejście przez Recepcję Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. (II-gie piętro)], z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu „Amica S.A.” z działalności Spółki w 2020 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 r. oraz raport niefinansowy).
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2020 r.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2020.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2020, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2020;
  3. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. (blok głosowań);
  4. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. (blok głosowań);
  5. podziału zysku netto za 2020 r.;
  6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2020 r.;
  7. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego lata 2019-2020;
  8. zmian w Statucie Spółki (blok głosowań);
  9. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  10. zmiany niektórych postanowień dokumentu Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godziny 10:30].

[Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 7 775 273 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy). Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 10.492.951 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, w tym: 5.435.356 głosów z akcji serii A i 5.057.595 głosów z akcji serii B].

Materiały (dokumentacja) na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica S.A.” zwołane na dzień 15 czerwca 2021 roku

Zobacz wideo z Walnego Zgromadzenia:

2021:
Zobacz
2020:
Zobacz

Odsłuchaj nagrania z Walnego Zgromadzenia:

2019:


2018:


2017:


2015:

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij